top of page

Ochrana osobních údajů

Základní umělecká škola Zlín, Štefánikova 2987, 760 01 Zlín, IČO:  00838926 je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jeho zřizovatelem.


V rámci zajišťování svých činností provádí příspěvková organizace, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

a. přijímání uchazečů k základnímu uměleckému vzdělávání,
b. základní umělecké vzdělávání.

1) Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

 

2) Máte právo:
a. požadovat umožnění přístupu k osobním údajům dítěte (žáka),
b. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u příspěvkové organizace jsou nepřesné),
c.  požadovat vymazání osobních údajů dítěte nebo žáka, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
d. podat stížnost u dozorového orgánu.

 

3) Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

 

4) Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

5) Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Jan Bradáč, bradac@zus.zlin.cz, 779 769 922

vyučujici -hudebka
bottom of page