top of page

Úplata za vzdělávání

Výše úplaty za pololetí

Hudební obor

Přípravné studium bez nástroje a zpěvu 1100,-

individuální výuka 1700,-

skupinová výuka 1500,-

 

Literárně-dramatický obor

základní školné 1300,-

Taneční obor

základní školné 1200,-

Výtvarný obor

základní školné 1500,-

 

Estetická výchova

základní školné 1100,-
 

Úplata za vzdělávání je splatná nejpozději do 15. září za I. pololetí a do 15. února za II. pololetí podle vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a to:

 • převodem na účet 6132661/0100

 • variabilní symbol platby je přidělen nově na každé pololetí

Úplatu za vzdělávání stanoví ředitelka školy podle § 8 Úplata za vzdělávání ve školách zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

Úplata se podle § 8 ods.3 vyhlášky č. 71/2005 Sb. nevrací.

Z úplaty za vzdělávání škola financuje:

 • Náklady na energie

 • Opravy hudebních nástrojů

 • Ladění klavírů, cembala, cimbálu

 • Nákup nových hudebních nástrojů, notového materiálu, strun apod.

 • Nákup výtvarných potřeb, materiálu, spotřeba energie keramické pece

 • Pořizování nových kostýmů do tanečního a literárně-dramatického oboru

 • Pořizování a obnova krojů v cimbálových muzikách

 • Vybavení tříd a sálů (nábytek, elektronika…)

 • Doplňování didaktických pomůcek

 • Pronájem prostor pro výuku na pobočkách, pro veřejné akce žáků – sály na koncerty a výstavní prostory

 • Pořizování rekvizit a tvorba scény divadelních představení

 • Technické odborné zabezpečení vystoupení a představení (světlo, zvuk, nahrávání)

 • Nákup odborné literatury a scénářů

 • Autorská práva

 • Údržba budov (malování, opravy)

 • Provoz sálů – komorní sál, taneční sál a zejména divadelní sál pro potřeby literárně- dramatického, tanečního a také hudebního oboru

Úplata není částka za vyučovací hodinu, ale příspěvkem na provozní náklady školy.

V kompetenci ředitelky školy je možnost dohodnout jiný způsob úhrady úplaty - splátkový kalendář – a to na základě smlouvy Dohoda o jiném termínu úplaty.

Studium lze ukončit pouze k 3O. červnu (výjimečně v odůvodněných případech k 31. lednu), a to na základě písemné odhlášky.

vyučujici -hudebka
bottom of page